Cloud

Molntjänster eller inte – hur undviker vi ett stopp i den offentliga digitaliseringsfabriken?

December 02, 2019 cloud, sweden
Publika molntjänster används idag i stor omfattning inom offentliga verksamheter. Men osäkerhet kring användningen har uppstått sedan flera offentliga aktörer höjt ett varningens finger för risken att sekretessreglerade uppgifter kan komma att röjas. I november 2018 kom eSams juridiska expertgrupp med ett rättsligt utlåtande. Och Kammarkollegiets förstudie kring webbaserade kontorstjänster i februari 2019 konstaterade att en upphandling av ramavtal för webbaserade kontorstjänster inte var möjlig. Samtidigt har SKL och många leverantörer gjort en delvis annan tolkning av rättsläget. För att bringa klarhet har regeringen aviserat en utredning av statlig IT-drift. Det är lovvärt. Men vad kommer den att leda till? Och hur ska myndigheter, kommuner och leverantörer förhålla sig till den aktuella situationen så länge?

Föredragshållare